Afaan oromoo
waliin
haa barannu

kan filataman

Birsaga afaan oromoo

Birsaga

1.  Birsaga — maalummaa isaa? Birsagni waliin qindaa’ina sagalee dubbifamaa fi dubbachiiftuu irraa ....

irreecha

Irreecha

Maalummaa Irreechaa Irreechi iddowwan garaagaraatti irreessa jedhamuun kan beekamu ta’ee, waaqeffannaa (aadaa) ...

gaalee afaan oromoo image

gaalee

Maalummaa gaalee   Gaaleen walitti qindaa’ina jechootaa hojii tokko hojjetan ta’anii ergaa yookaan dhaamsa tokkoqabuudha...

kan yeroo dhiyoo

"Barnoonni beekumsa saba isaatii hin ibsine wallaalummaadha"

Warqinaa Abbaa Soorii

Scroll to top