BARUMSA

Seerluga Afaan Oromoo

Kutaa kana jalatti Seerluga afaan oromoo kan ta’aan kanneen akka Gaalee, Birsagaa fi kannen biroo ibsa ga’aa waliin ilaalla.

Gaaffilee Shaakalaa

Kutaa kana Jalatti Gaaffilee Seerluga afaan oromoo kutaa kutaaan ilaaluun qorumsa dhufuuf of qopheessina.

kana beektuu?

Kana Beektuu?

Kutaa kana keessatti immoo duudhaalee uummata Oromoo adda addaa kanneen beekuun malu hubannoof ni dhiyaatu.

Scroll to top