Kana Beektuu?

ogwalaloo
kana beektuu

Ogwalaloo | gadi fageenyaan

Ogwalaloo barreeffamaa Ogwalaloo n barreeffamaa walaloo dhalli namaa dandeettii waa kalaquu isaatti gargaaramuun barreeffamaan dhiyeessuun itti gargaaramuudha. Ogwalaloon barreeffamaa barnoota ammayyaan booda kan jalqabameedha. Akkasumas,

Read More »
mammaaksa
kana beektuu

Mammaaksa | maalummaa isaa, faayidaa isaa

Mammaaksa, kan jedhamu akaakuu afoolaa keessaa tokko ta’ee, yaada ykn dubbii dheeraa hima gabaabaan mala kurfeessanii dubbatanidha. Mammaaksi jechoota muraasaan yaada ballaafi gadi fageenya qabu

Read More »
buttaa | buttaa qaluu
kana beektuu

Buttaa qaluu | maalummaafi sirna isaa hubannoof

1.1 Buttaa jechuun maalii? Buttaa jechuun ayyaana guddaa waakkii hinqabne nyaataafi dhugaatii bay’ee qopheessuudhaan buttaa qalanii, qorii tolchanii, farsoofi daadhii naqanii guutuudhaan nyaachuun kan raawwataniidha.

Read More »
hiika jechaa afaan oromoo
kana beektuu

Hiika Jechaa Afaan Oromoo

1.1  Hiika jechaa maali? Hiikni jechaa hiika jechi tokko naannoo adda addaatti ittiin beekamuudha. Isaan keessaa muraasa isaanii akka fakkeenyaatti as jalatti haa ilaallu! Alaala

Read More »
Scroll to top