Seerluga

dubbii qolaa ykn malleen dubbii
Seerluga

Dubbii qolaa / Malleen dubbii

  Malleen dubbii ( dubbii qolaa ) Dubbiin qolaa barreeffama yookaan   dubbii keessatti haala gaariin qindaa’ee nama barreeffamicha dubbisu yookaan dhaggeeffatu qirqirsuuf humna qaba. Dubbiin

Read More »
fufiilee ykn maxxantoota afaan oromoo
Seerluga

Fufiilee / Maxxantoota

1.  Maalummaa fufiilee / Maxxantootaa/ Fufiilee n jechattii yoo maxxanan malee ofii qofaatti dhaabbatanii hiika mataa isaanii kan hin qabneedha. Afaan Oromoo keessa fufii gosa

Read More »
afaaniifi amaloota isaanii
Seerluga

Afaanii fi amaloota isaanii

1. Maalummaa afaanii Afaan kan dhalli namaa qaamolee mijaa’ina dubbii isaatti dhimma ba’uun ittiin walii galtee uummatuudha. Haata’u malee wantoonni waliigalteef nu gargaaran hundi afaanii

Read More »
Scroll to top